Konkurs „Kocham wakacje”

Zapraszam do konkursu „Kocham wakacje” . Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich moich czytelników.

Do wygrania są 3 wartościowe nagrody.

Zadanie jest proste – przyślij na adres p.jola1@wp.pl wakacyjne   zdjęcie  z produktem posiadającym godło „Doceń polskie”. Zdjęcie powinno być opatrzone zabawnym komentarzem lub dopiskiem.
Aktualna lista produktów posiadających godło „Doceń polskie” znajduje się pod adresem: http://blog.docenpolskie.pl/produkty-z-docen-polskie/.

Zapraszam do zabawy. Ale przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z regulaminem.

Założenia ogólne konkursu:
– konkurs odbywa się równolegle na 10 blogach
– organizatorem konkursu: Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie”

Sponsorami konkursu są producenci, którzy posiadają certyfikat “Doceń Polskie”:
WSP Społem Kielce – producent m.in. Majonezu kieleckiego

 

 

 

 

 

Emix producent słodkich deserów, m.in.   Polewy o smaku czekoladowym, budyniu o smaku śmietankowym i galaretki o smaku wiśniowym

 

 

 

 

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA – producent Oleju Kujawskiego 3 Ziarna

 

 

 

 

PPH Tabit – producent Makaronu Bartolini Eko Żytni Razowy,

 

 

 

 

OSM Siekrniewice – producent Sera Mozzarella w zalewie mini (kulki 100g)

 

 

 

 

Polubienie profilu bloga na Fb-ku i  profilu Doceń polskie-program promocyjny jest mile widziane.

Wszystkie te produkty będę testować na blogu w czasie trwania konkursu, spodziewajcie się (mam nadzieje, że smacznych) przepisów z ich udziałem.

Na zwycięzców czekają:

1. miejsce: Dzbanek filtrujący z dwoma wkładami filtrującymi w zestawie + Poradnik kulinarny Mirka Drewniaka z osobistą dedykacją dla Zwycięzcy + zestaw kilku produktów sponsorów


 

 

 

 

 

2. miejsce: Pojemnik próżniowy do przechowywania żywności wraz z pompką +Poradnik kulinarny Mirka Drewniaka z osobistą dedykacją dla Zwycięzcy + zestaw kilku produktów sponsorów

 


 

 

 

 

 

3. miejsce: Elektryczny młynek do pieprzu lub soli + Poradnik kulinarny Mirka Drewniaka z osobistą dedykacją dla Zwycięzcy + zestaw kilku produktów sponsorów

 

 

 

 

 

 

Czas trwania konkursu: 11 – 31 sierpnia br.

3 najlepsze zdjęcia wybierzemy wspólnie z Piotrem , a nazwiska laureatów zostaną opublikowane na blogu w ciągu 1 tygodnia od zakończenia konkursu.

Regulamin Konkursu Promocyjnego

„Kocham wakacje”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie „Kocham wakacje”, zwanego dalej „Konkursem” jest PHU GEMINI, z siedzibą w Opolu (45-862), ul. ul. Wojska Polskiego 1-3/3, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. Konkurs rozpoczyna się 11 sierpnia 2012r. i trwa do 31 sierpnia 2012 r. do godziny 23.59
 4. Konkurs jest prowadzony równolegle na 10 (dziesięciu) blogach kulinarnych.
 5. Regulamin niniejszy dotyczy bloga Damsko-męskie spojrzenie na kuchnię znajdującego się pod adresem http://straga.pl/.
 6. Konkurs jest dostępny dla czytelników bloga Damsko-męskie spojrzenie na kuchnię prowadzonego pod adresem http://straga.pl/, dalej zwanych „Uczestnikami”.
 7. Aby uczestniczyć w konkursie musisz mieć ukończone 13 lat. Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat dodatkowo wymagana jest zgoda opiekuna.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 11. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie specjalnie powołana Komisja Konkursowa.
 12. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”). Organizator przetwarza dane w celu przeprowadzania konkursu „Kocham wakacje” zgodnie z Regulaminem, w tym wydania nagrody i ogłoszenia wyników oraz w celach marketingowych.
 13. Osoba, która przystępuje do Konkursu:

– tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym
w Regulaminie,

– oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają
z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

– przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.

14. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Tekst jednolity Dz.U. Z 2004 r., Nr 4, poz. 27 ze zm.).

ZASADY KONKURSU

15. Udział w Konkursie polega na wysłaniu na adres p.jola1@wp.pl, w okresie trwania Konkursu, autorskiej pracy graficznej spełniającej wszystkie poniższe warunki:

a)    jest to fotografia przedstawiająca jeden lub kilka produktów posiadających godło Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie” w wakacyjnych okolicznościach. Szczegółowy spis produktów posiadających Godło „Doceń polskie” dostępny jest pod adresem: http://blog.docenpolskie.pl/produkty-z-docen-polskie. Lokalizacje punków, gdzie można w/w produkty nabyć można odnaleźć korzystając z serwisu http://kupujnajlepsze.pl

b)    zdjęcie może być wykonane jakimkolwiek aparatem i modyfikowane w dowolnych aplikacjach / programach graficznych,

c)    zdjęcie powinno zostać opatrzone hasłem w sposób zaskakujący lub zabawny opisującym przedstawioną sytuację

d)    przy tworzeniu hasła dopuszcza się zniekształcenia językowe będące powszechnie zrozumiałe,

e)    grafika ani hasło nie może przestawiać ani głosić treści wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do przemocy, urażających uczucia religijne lub przekraczających granice dobrego smaku, także w sposób obrażający osoby publiczne.

16. Prace graficzne podlegają ocenie właściciela bloga, na którym Konkurs jest prowadzony.

17. Zwycięzcami Konkursu zostają trzy prace graficzne.

NAGRODY

18. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

Nagroda Pierwszego Stopnia – jedna nagroda w postaci Dzbanka filtrujący z dwoma wkładami filtrującymi w zestawie, Poradnika kulinarnego Mirka Drewniaka z osobistą dedykacją dla Zwycięzcy oraz zestawu kilku produktów sponsorów Konkursu

Nagroda Drugiego Stopnia – jedna nagroda w postaci Pojemnika próżniowego do przechowywania żywności wraz z pompką, Poradnika kulinarnego Mirka Drewniaka z osobistą dedykacją dla Zwycięzcy oraz zestawu kilku produktów sponsorów Konkursu

Nagroda Trzeciego Stopnia – jedna nagroda w postaci Elektrycznego młynka do pieprzu lub soli, Poradnika kulinarnego Mirka Drewniaka z osobistą dedykacją dla Zwycięzcy oraz zestawu kilku produktów sponsorów Konkursu

19. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w czasie – do 14 (czternastu) dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu.

20. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną lub na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.

OŚWIADCZENIE ORAZ ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU

21. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nadesłana przez niego, w ramach Konkursu praca graficzna:

– jest wolna od wad prawnych,

– jest wynikiem jego własnej twórczości.

22. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przesłanej w ramach Konkursu pracy graficznej przez Organizatora, w dowolny sposób, w szczególności wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

23. Uczestnik Konkursu oświadcza, że rozumie, iż może otrzymać nagrodę w konkursie „Kocham wakacje” tylko na jednym z blogów, na których jest on równolegle prowadzony.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych dotyczących ich osób lub osób trzecich. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody i usunięciem prac konkursowych.

25. Odpowiedzialność Organizatora wobec danego Uczestnika Konkursu nie przekroczy wartości nagrody przypadającej na tego Uczestnika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie doręczenie nagrody, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Konkursu danych niezbędnych do terminowego dostarczenia nagrody.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych, uniemożliwiające przesłanie Uczestnikowi nagrody lub powiadomienie o miejscu odbioru nagrody, jak również za niemożność realizacji lub odbioru, oraz za nieodebranie nagrody przez Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny, nie dotyczącej Organizatora. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogące spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do bloga drogą elektroniczną.

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z blogiem.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ WYKLUCZENIE Z KONKURSU

32. Uczestnik ma prawo promować swoją pracę graficzną poprzez publikowanie informacji o swoim udziale w Konkursie.

33. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Konkursu.

34. Wszelkie naruszenia bądź próby naruszenia zasad Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

35. Wszelkie naruszenia bądź próby naruszenia obowiązujących Praw oraz ogólnie rozumianych dobrych zasad społecznych mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

ZGODA ZWYCIĘZCY KONKURSU

36. Zwycięzca Konkursu zgadza się na:

– podanie swoich danych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu email oraz adresu, na który należy przesłać nagrodę do wiadomości Organizatora;

– opublikowanie na Fanpage Docenpolskie.pl oraz blogu firmowym Doceń polskie informacji dotyczących jej/jego danych osobowych w zakresie tj. imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania.

REKLAMACJE

37. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane w terminie do 7 (siedmiu) dni od momentu opublikowania wyników Konkursu (decyduje data nadania reklamacji widniejącą na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację).

38. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłką poleconą, lub przesyłką kurierską, na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „Kocham wakacje”. W reklamacji należy wskazać adres do doręczeń.

39. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.

40. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Komisja Konkursowa rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

41. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

43. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print Friendly

5 myśli nt. „Konkurs „Kocham wakacje”

 1. Pingback: Konkurs „Kocham wakacje” – nagrody czekają | blog.DocenPolskie.pl

 2. Pingback: Makaron faszerowany (muszle) - Damsko-męskie spojrzenie na kuchnię i dom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.